Regulamin

W trosce o Państwa bezpieczeństwo danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem serwisu swapit.pl
Akceptacja Regulaminu pozwala w pełni korzystać z usług serwisu.

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA

 • ART. 1 WSTĘP
 • ART. 2 DEFINICJE
 • ART. 3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 • ART. 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 • ART. 5 REJESTRACJA W SERWISIE
 • ART. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 • ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ
 • ART. 8 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
 • ART. 9 DANE UŻYTKOWNIKÓW
 • ART. 10 ZABLOKOWANIE KONTA
 • ART. 11 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • ART. 12 POMOC TECHNICZNA i REKLAMACJE
 • ART. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204), a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.swapit.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik przed rejestracją zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może zostać uczestnikiem Serwisu po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 2.1. swapit.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.swapit.pl
 • 2.2. Regulamin - rozumie się przez to przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora
 • 2.3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy
 • 2.4. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług Serwisu w dalszej części regulaminu nazywany Użytkownikiem
 • 2.5. Użytkownik nie zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu bez przejścia procedury rejestracyjnej.
 • 2.6. Serwis/Strona - portal swapit.pl, figurujący pod adresem internetowym www.swapit.pl będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń z danymi i opisem przedstawiającym zakres działalności oraz świadczący inne usługi drogą elektroniczną.
 • 2.7. Profil użytkownika - strona Użytkownika zawierająca dane, informacje, zdjęcia i logotypy przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy.
 • 2.8. Spis firm - zbiór danych, informacji, zdjęć, logotypów przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • 2.9. Ogłoszenia - zbiór ogłoszeń zgłaszanych przez zarejestrowanych Użytkowników, dotyczący oferowanych przez nich produktów lub usług (umiejętności, wydarzenia, szkolenia i wspólne aktywności.) Zawierający, zdjęcia, informację, ceny oraz dane kontaktowe.
 • 2.10. Galeria zdjęć - zbiór zdjęć dodawanych i usuwanych przez zarejestrowanych użytkowników, zawierające treści związane z tematyką strony.

Art. 3 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 • 3.1. USŁUGA INFORMACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści informacyjnych zawartych na stronach Serwisu. Udostępnienie usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika i jest bezpłatne;
 • 3.2. USŁUGA KOMUNIKACYJNA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji zamieszczania przez nich opinii/komentarzy na temat pozostałych Użytkowników Strony oraz innych materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także umożliwiająca komunikację pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem usługi prywatnych wiadomości i chatu swapit.pl, w ramach której Użytkownicy mogą przedstawiać swoje komentarze, opinie, poglądy na wybrane tematy. Udostępnienie usługi jest bezpłatne i następuje po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • 3.3. USŁUGA WYSZUKIWANIA – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom opcji wyszukiwania żądanych przez nich informacji w zasobach Strony.
 • 3.4. OGŁOSZENIA – usługa, w ramach której istnieje możliwość zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń drobnych na stronach Serwisu;
 • 3.5. USŁUGA REKLAMOWA – usługa, w ramach której istnieje możliwość emisji materiałów reklamowych na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług reklamowych oraz indywidualnie zawieranych umowach;
 • 3.6. NEWSLETTER – usługa, w ramach której za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, otrzymuje on bezpłatną prenumeratę najnowszych informacji z portalu „swapit.pl” dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.

Art. 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 4.1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 • 4.2. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej serwisu www.swapit.pl, w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność twórców strony i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

ART. 5 REJESTRACJA W SERWISIE

 • 5.1. Użytkownikiem Serwisu jest każdy, kto wyświetla za pomocą przeglądarki internetowej strony Serwisu www.swapit.pl.
 • 5.2. Zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu zostaje każdy, kto zarejestrował swoje konto w Serwisie www.swapit.pl.
 • 5.3. Użytkownikiem Serwisu zostaje się po dokonaniu rejestracji, której towarzyszy wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: /zarejestruj/
 • 5.4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym zgodnie z prawdą swoich danych: imienia i nazwiska, województwa, miejscowości, adresu e-mail i opcjonalnie innych danych.
 • 5.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 • 5.6. Administrator może odmówić rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 • 5.7. Dodanie ogłoszenia do następuje po wypełnieniu zgodnie z prawdą danych: nazwy umiejętności/wydarzenia/aktywności, opisu, doświadczenia, ceny oraz proponowanego sposobu przeprowadzenia i miejsca spotkania

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego profilu wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora.
 • 6.2. Zakazuje się udostępniania swojego profilu innym Użytkownikom, jak i korzystania z prolifów należących do innych Użytkowników.
 • 6.3. Wszelkie dane wpisywane przez Użytkownika do Profilu Użytkownika, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres poczty elektronicznej, strona www, powinny być umieszczone w specjalnie do tego celu przygotowanych rubrykach.
 • 6.4. Wszelkie dodawane przez Użytkownika pliki graficzne takie jak: logo, zdjęcia, lub inne formy graficzne nie mogą zawierać danych kontaktowych, adresów www, adresów poczty elektronicznej. Uregulowanie to nie dotyczy dodawanych przez Użytkownika bannerów i plików graficznych ilustrujących rabaty i promocje.
 • 6.5. Zabrania się zamieszczania i publikowania w Profilu użytkownika, ogłoszeniach, treści nie zgodnych z polskim prawem i uznanych ogólnie za obraźliwe, a w szczególności, które łamią następujące przepisy prawne:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); - umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne.
 • 6.6. Zabrania się umieszczania w Profilu Użytkownika i ogłoszeniach materiałów, do których Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 • 6.7. Użytkownikom Portalu zabrania się: rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Portalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach, rozsyłania za pomocą Serwisu niezamówionej informacji handlowej oraz spamu.
 • 6.8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 • 6.9. Użytkownik Serwisu swapit.pl ma prawo do:
  • przegladania zawartości strony nie wymagajacej zalogowania, w tym ogłoszeń innych użytkowników
 • 6.10. Zarejestrowany użytkownik serwisu swapit.pl ma prawo do:
  • zamieszczania wpisów w panelu użytkownika (zwanym "wall")
  • zamieszczania swoich ogłoszeń
  • dodawania oferowanych i szukanych umiejętnosci (zwanych w portalu "Zajęcia indywidualne")
  • dodawania oferowanych wydarzeń i szkoleń (zwanych w portalu "Zajęcia grupowe")
  • dodawania oferowanych i szukanych wspólnych aktywności (zwanych w portalu "Znajdź kompana")
  • wyszkiwania ogłoszeń oferowanych przez innych użytkowników portalu
  • zamieszczania komentarzy i ocen na Stronie
  • wysyłania i odbierania wiadomości prywatnych
  • umawiania spotkań oraz ich edycji
  • korzystania z prywatnego kalendarza Użytkownika
  • korzystania z chatu
  • wglądu w swoje komentarze oraz otrzymane od innych Użytkowników portalu,
  • wglądu w swoje dane, ich modyfikacji
  • możliwość dodawania zdjęć do Galerii
  • możliwość dodawania zdjęcia do Profilu (awatar)
  • zamieszczania swoich prywatnych wpisów w dostępnych tematach
  • usunięcia swojego profilu oraz zdjęć z Galerii Serwisu (z wyłączeniem komentarzy) następuje poprzez kontakt z Administratorem
 • 6.11. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie serwisu swapit.pl treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody właścicieli Serwisu, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.
 • 6.12. Właściciele Serwisu swapit.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników na stronach Serwisu. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie opublikowanych w Serwisie swapit.pl treści przez osoby trzecie. Właściciele Serwisu swapit.pl nie pośredniczą w zawieraniu transakcji między użytkownikami i rozliczaniu się za odbyte spotkania, a jedynie oferuja platformę do umawiania spotkań (wymiany umiejętności i wiedzy). Właściciele Serwisu swapit.pl nie odpowiadają za ewentualne szkody wynikłe na skutek spotkania umówionego porzez stronę www.swapit.pl.

Art. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ

 • 7.1 Ogłoszenia Oferuje/Szukam mogą dodawać Użytkownicy zarejestrowani po wcześniejszym wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu.
 • 7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń zamieszczanych na stronie.
 • 7.3. Ogłoszenia niespełniające wymogów Regulaminu będą niezwłocznie usuwane z Serwisu.
 • 7.4. Dane osobiste, szczególności dane kontaktowe, takie jak miejscowość, adres, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres email Użytkownik wskazuje dobrowolnie i wyraża zgodę na ich ujawnienie na stronach Portalu. Użytkownik wskazuje powyższe dane na własne ryzyko i nie przysługuje mu wobec Usługodawcy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z umieszczenia przez Usługodawcę na Stronie danych nieoznaczonych jako niezbędne.
 • 7.5. Zakazane jest:
  • dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi/ogłoszenia swapit.pl treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami,
  • wielokrotne umieszczanie tego samego ogłoszenia w tej samej kategorii lub w wielu kategoriach,
  • zamieszczanie nieodpowiednich wyrażeń słownych w anonsach (najczęściej w tytule ogłoszenia, oraz lokalizacji) w celu polepszenia swojej pozycji w wyszukiwarkach,
  • zamieszczanie w ogłoszeniach linków prowadzących do anonsów na innych zewnętrznych stronach,
  • zabrania się Sprzedającym podawania jako numer kontaktowy numerów o podwyższonej opłacie (numery telefonów zaczynające się od 0-207, 0-208, 0-300, 0-400, 0-700, 0-701, 0-703, 0-704, 0-707, 0-708, 0-800, 0-801, 0-802, 0-804, 0-806, 0-808), ze względu na wyższe od standardowej opłaty za połączenie telefoniczne oraz innych nie wymienionych powyżej numerów telefonów mogących godzić w dobro użytkowników strony. Zabrania się również podawania takich numerów bezpośrednio w treści ogłoszenia.
 • 7.6. Właściciele Serwisu swapit.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w Ogłoszeniach. Tym samym nie mogą stanowić strony w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w myśl przepisów kodeksu Handlowego i Prawa Cywilnego.

Art. 8 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 • 8.1. Administrator zastrzega prawo do przesyłania pocztą elektroniczną informacji komercyjnych dla zarejestrowanych Użytkowników. Informacje mogą dotyczyć nowości w Serwisie, ofert rabatowych i promocji.
 • 8.2. Administrator może przesyłać informacje dla użytkowników nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Art. 9 DANE UŻYTKOWNIKÓW

 • 9.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w polityce prywatności i bezpieczeństwa i zgodnie z Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 • 9.2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych
 • 9.3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego dane rejestracyjne.
 • 9.4. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, Administrator może wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych danych lub zablokować wyżej wymienione konto i ogłoszenia na czas nieokreślony.

Art. 10 ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 • 10.1. Administrator ma prawo do zablokowania kont użytkowników oraz dodanych ogłoszeń, które łamią którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • w razie podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Administratora,
  • umieszczenia w Serwisie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
  • umieszczenia treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść,
  • naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.
 • 10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Serwisie, które są sprzeczne z Regulaminem lub niezgodne z rodzajem działalności Użytkownika.

Art. 11 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 11.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 • 11.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych, a w szczególności: awarii sprzętu, inną awarią techniczną oraz niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 • 11.3. Publikowane na stronach Serwisu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 • 11.4. Informacje zawarte w naszym Serwisie nie mają charakteru porady np. porady prawnej, podatkowej, finansowej, medycznej lub jakiejkolwiek innej. Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu.
 • 11.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji, oraz nieprzydatności materiałów.
 • 11.6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.

Art. 12 POMOC TECHNICZNA i REKLAMACJE

 • 12.1. Wszelkie problemy Techniczne w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać Administratorowi poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie lub pisząc na adres e-mail kontakt@swapit.pl.
 • 12.2. Pomoc techniczna będzie udzielana w możliwie najkrótszym czasie.
 • 12.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • 12.4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu.

Art. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 13.1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 • 13.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.
 • 13.3. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • 13.4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.swapit.pl/regulamin
 • 13.5. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.swapit.pl/polityka-prywatnosci
 • 13.6. Zasady wykorzystania plików cookies są dostępne pod adresem www.swapit.pl/zasady-wykorzystania-plikow-cookies
facebook